Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Dornžale za obdobje 1986-2000, dopolnjenega 1988, in prostorskih sestavin družbenega plana občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje občine Domžale, oboje dopolnitev 1996

Predpisi, na katere predpis vpliva