Odlok o Programu opremljanja za območje »Poslovne cone Želodnik« in program komunalnega opremljanja poslovne cone Želodnik

Predpisi, na katere predpis vpliva