Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana občine Domžale za obdobje 1986-2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, oboje dopolnitev 1994, za območje nove občine Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva