Sklep o sprejemu sprememb Proračuna Občine Domžale za leto 2003 in o polletni seznanitvi občinskega sveta o prerazporeditvah proračunskih sredstev med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe

Predpisi, na katere predpis vpliva