Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občine Domžale za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana občine Domžale za obdobje 1986-1990 za območje občine Domžale – dopolnitev 2003

Predpisi, na katere predpis vpliva