Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora EUP JZ-14

Predpisi, na katere predpis vpliva