Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora EUP ML-05

Predpisi, na katere predpis vpliva