Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora EUP DŽ-129

Predpisi, na katere predpis vpliva