Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora EUP ŠK-03

Predpisi, na katere predpis vpliva