Sklep o sprejemu obvezne razlage 5. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva